CXN_110711_1296_Tại sao bây giờ mới lên tiếng cho Công Nhân ????

Châu Xuân Nguyễn

Đôi khi tôi nghĩ có phải những chính sách tôi đề ra phải có độ chậm đến 3 năm để ĐCS bắt chước (để đở khổ cho 90 triệu dân) hay sao ?

CXN_110711_1297_Công Bằng, rồi đến Sự Thật rồi đến Công Lý

Châu Xuân Nguyễn
“A fair go for every one” (Phải có công bằng với tất cả mọi người.)

Đây là câu nói cửa miệng của người Úc, nhờ nguyên tắc này mà nước Úc phát triển không ngừng sau hơn 200 năm.

Ngược lại của nguyên tắc này là lợi ích nhóm, cánh hẩu, con ông cháu cha, bè đàng. Tiếp tục đọc