CHÍNH PHỦ LẠI KHÔNG THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, BỘ CHÍNH TRỊ CHĂNG ?

Phúc Lộc Thọ.

theo: blog phamvietdao

Phải chăng Ban cán sự Đảng Chính phủ đã không tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về các vấn đề liên quan tới các vấn đề xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; do vậy người viết bài này kiến nghị Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ giải trình, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có hình thức kỷ luật thích đáng nếu quả có sai sót, nhất là đối với các bộ phận biên soạn như văn thư, đánh máy để tránh tình trạng: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đã chỉ đạo mà Chính phủ vẫn để ngoài tài, không chịu triển khai? Vậy thì ai theo Đảng đây ???

* Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 4…

Trong diễn văn khai mạc của TBT Nguyễn Phú Trọng đọc buổi khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội sáng 26-12 và kéo dài đến 31-12 có các nội dung quan trọng sau đây:
“…Đặc biệt, có một câu hỏi lớn, rất day dứt, trăn trở lâu nay cần được trả lời cặn kẽ là: Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Đề nghị Trung ương đi sâu phân tích, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu…
Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”
 “Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Đối với những việc cần phải có thời gian chuẩn bị thì khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đề xuất để đi đến quyết định và thực hiện. Ví dụ: Phải khẩn trương đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt đảng; kiểm tra, giám sát việc tự rèn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, cho phù hợp với điều kiện mới. Xây dựng quy định cụ thể về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh thực hiện chất vấn trong Đảng. Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, gắn với việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có cơ chế giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng và nhân dân, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện để giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi… 
Còn Bộ Chính trị kiến nghị ba vấn đề cần làm ngay:
“Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, nhữngviệc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”

 

Thế nhưng theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thì:”Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012…” 

* 7 nhóm giải pháp lớn phát triển kinh tế – xã hội năm 2012   


Theo bản Nghị quyết này Thủ tướng đã ban hành 7 nhóm giải pháp lớn phát triển kinh tế xã hội năm 2012; nghiên cứu kỹ 7 nhóm giải phải của Chính phủ không thấy nhóm giải pháp nào đả động tới các nội dung cấp bách liên quan tới sự tồn vong chế độ như trong diễn văn của TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu và Ba kiến nghị của Bộ chính trị đã nêu như đã trích dẫn ở trên.
Ở đây có hai khả năng:
1/ Phải chăng Ban cán sự Đảng của Chính phủ đã không tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về các vấn đề liên quan tới các vấn đề xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, do vậy Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ giải trình, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có hình thức kỷ luật thích đáng nếu quả có sai sót, nhất là đối với các bộ phận biên soạn như văn thư, đánh máy để tránh tình trạng: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đã chỉ đạo mà Chính phủ vẫn để ngoài tài, không chịu triển khai? Vậy thì ai theo Đảng đây ???
2/ Có thể Chính phủ đã nghiên cứu kỹ các ý kiến của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị nhưng do những ý kiến đó vẫn còn nước đôi, chưa dứt khoát; Điều này thể hiện qua cụm từ: “Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là…”; Do có cụm từ này mào đầu nên Chính phủ cho rằng các ý kiến mà TBT và Bộ Chính trị nêu trong hội nghị Trung ương khóa XI khai mạc ngày 26/12 cứ để đấy ngâm cứu cho kỹ, chưa triển khai vội làm gì…
Nếu Chính phủ hiểu như vậy nên không đưa vào nhóm giải phải thứ 8 để thực thi trong năm 2012 những việc cấp bách trên thì có lẽ cả Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cũng nên rút kinh nghiệm; trong tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện nay, “quân lệnh phải như sơn”, đằng này đánh không ra đánh, lùi không ra lùi, hòa không ra hòa đến cả Chính phủ cũng lơ mơ thì hỏi dân, hỏi đảng viên thường biết đường mô mà cứu chế độ ?
Dẫu sao thì theo người viết bài này, dẫu TBT và Bộ Chính trị còn lưỡng lự, nước đôi thì với tư cách “ tướng tại ngoại “ Chính phủ cũng phải thấy trách nhiệm của mình; trong vụ này có thể đánh giả tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ kém nhạy bén về chính trị, do đó các danh hiệu đảng viên trong năm 2012 từ Thủ tướng trở xuống nên nhận là Đảng viên thường, hoàn thành nhiệm vụ nhưng không xuất sắc…Còn nếu đánh giá tập thể Đảng viên Chính phủ yếu kém thì vừa tội vừa bất lợi về chính trị cho…
P.L.T.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s