The Heritage and Freedom Flag – Lá Cờ Di sản và Tự do – Le drapeau du patrimoine et de la liberté du Vietnam – Honourable Jason Kennedy

Dear everyone / Kính thưa quý vị,


The Vietnamese community in Canada, region Montréal is pleased to announce:
Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal xin trân trọng thông báo:

Our Member of Parliament and Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism Jason Kenney declared that the Government of Canada reconized the Yellow flag in April 2008. Recently, we have requested the letter dated 2008 and were informed and reassured of this pride and recognition in his letter sent to the Communauté Vietnamienne au Canada, région de Montréal dated December 1, 2011.

Ông Bộ trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú, và Đa-Văn-Hóa Jason Kenney đã viết thư công nhận lá cờ Vàng – cờ Di sản và Tự do của cộng đồng người Việt tại Canada vào tháng 4 năm 2008. Mới đây, chúng tôi có xin lá thư năm 2008 và được ông trả lời, đồng thời xác nhận lại niềm vinh dự này trong lá thư gửi Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal ngày 1 tháng 12 năm 2011.

We are pleased to send and attach the letter dated December 1, 2011, and its Vietnamese and English translations to you for your information. Our heartfelt thanks to Honourable Jason Kenney and the government of Canada for the recognition, Ms. Barbara Pisani for her kind assistance, and Mr. Hung-Viet Can for the notarized translations of both Vietnamese and English versions.

Chúng tôi hân hoan gửi và đính kèm đến quý vị lá thư bằng Pháp ngữ của ông cùng với bản Việt ngữ và Pháp ngữ. Chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ trưởng Jason Kenney và chính phủ Canada vì sự công nhận này, Bà Barbara Pisani về những sự giúp đỡ của bà và Ông Cấn Hùng-Việt đã dịch thuật và công chứng.

Media Committee / Ban Thông tin,
Communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal
Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal
Website / Trang mạngwww.vietnam.ca
=== version français, bản Việt ngữ theo sau, English version follows ===
Cabinet du Ministre
de la Citoyenneté
et le l’Immigration
Ottawa, Canada K1A 1L1
OTTAWA
Le 1er décembre 2011
Monsieur Thinh Le
Directeur exécutif,
Communauté vietnamienne de Montréal
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 495
Montréal (Québec)  H3S 2T6
Monsieur,
En ma qualité de député et de ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, j’ai eu l’honneur de travailler en partenariat avec la communauté vietnamienne au Canada et à l’étranger et je reconnais le drapeau jaune orné de trois bandes horizontales rouges comme un symbole de la communauté vietnamienne au Canada. En avril 2008, j’ai déclaré que notre gouvernement reconnaissait que le drapeau est un symbole important de l’indépendance et de la force de la communauté vietnamienne du Canada, et de sa foi en l’unité nationale. Toute tentative de le dénigrer est un affront majeur à l’encontre de l’une des communautés ethniques du Canada et des principes du multiculturalisme.
La communauté vietnamienne au Canada est une communauté forte, indépendante et unie. Le drapeau du patrimoine et de la liberté du Vietnam, avec ses trois bandes horizontales rouges, symbolise ces qualités – qualités que tous les Canadiens reconnaissent fièrement chez les personnes d’origine vietnamienne.
Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
[signé]
L’honorable Jason Kenney, C.P.
Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme.
==================
=== English version follows – bản Việt ngữ do Ông Cấn Hùng-Việt dịch và công chứng ===

Văn Phòng Bộ Trưởng

Bộ Công-Dân-Vụ

và Di-Trú

Ottawa, Canada K1A 1L1

 

 

 

OTTAWA

Ngày 1 tháng 12 năm 2011


 

Ông Thịnh Lê

Giám đốc Điều hành

Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal

6767 Côte-des-Neiges, phòng 495

Montréal, Québec, H3S 2T6

 

 

Thưa Ông,

 

Với tư cách một dân biểu kiêm Bộ trưởng Bộ Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa, tôi được vinh dự làm việc và hợp tác với cộng đồng Việt Nam tại Canada và nước ngoài, và tôi công nhận lá cờ vàng với ba sọc đỏ nằm ngang như một biểu tượng của cộng đồng Việt Nam tại Canada. Vào tháng tư năm 2008, tôi đã công bố chính phủ của chúng ta công nhận lá cờ này là một biểu tượng quan trọng của độc lập và sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Canada, và của niềm tin vào sự đoàn kết quốc gia. Tất cả mưu toan bôi nhọ nó là một điều lăng nhục lớn đối với một trong những cộng đồng sắc tộc tại Canada và những tôn chỉ đa văn hóa.

 

Cộng đồng Việt Nam tại Canada là một cộng đồng hùng mạnh, độc lập, và đoàn kết. Lá cờ di sản và tự do của Việt Nam, với ba sọc đỏ nằm ngang, tượng trưng cho những phẩm chất này – những phẩm chất mà tất cả người Canada tự hào công nhận ở những người gốc Việt.

 

Xin Ông nhận nơi đây lòng tấm lòng trân trọng nhất của tôi.

 

[Chữ ký]

 

Bộ trưởng Jason Kenney, Đảng Bảo-thủ

Bộ Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa

=== cuối bản Việt ngữ ===
=== the English translation is translated and notarized by Mr. Hung-Viet Can ===

Office of the Minister of

Citizenship and Immigration

Ottawa, Canada K1A 1L1

 

 

 

OTTAWA

December 1, 2011

 

 

Mr. Thinh Le

Executive Director

Vietnamese Community in Canada

6767 Côte-des-Neiges Road, Suite 495

Montréal, Québec, H3S 2T6

 

 

 

Dear Mr. Le,

 

As a Member of Parliament and as the Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, I have had the honor to partner with the Vietnamese community in Canada and overseas and I recognize the yellow flag with three horizontal red stripes as a symbol of the Vietnamese community in Canada. In April 2008, I declared that our government recognizes the flag as an important symbol of the independence and strength of the Vietnamese community in Canada as well as of its faith in national unity. Any attempt to disparage it is a deeply troubling attack on one of Canada’s ethnic communities and on the principles of multiculturalism.

 

The Vietnamese community in Canada is a strong, independent and united community. The Vietnamese Heritage and Freedom Flag, with the three horizontal red stripes, symbolizes these qualities – qualities that all Canadians proudly recognize in people of Vietnamese origin.

 

Best Regards,

 

[Signed]

 

Honourable Jason Kenney, PC

Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism

=== end of the English version ===

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s