CXN_072811_1162_Vụ án TS Cù Huy Hà Vũ, “Not only must Justice be done; it must also be seen to be done.”

Châu Xuân Nguyễn

Câu này dịch ra tiếng VN là : “Không những công lý được thực thi, mà công lý phải được quần chúng nhìn thấy là đã được thực thi”. Đây là lý do mà tất cả phiên Tòa trên thế giới đều bắt buộc phải xử công khai, trừ trường hợp an ninh quốc gia (không phải an ninh chế độ) và bí mật quốc phòng. Tiếp tục đọc